Algoritmeregister

helsinkiHeroImg

Wat is het algoritmeregister?

Het algoritmeregister is een overzicht van de algoritmes die de gemeente Amsterdam gebruikt bij gemeentelijke dienstverlening. Een algoritme is een vooraf bepaalde set regels of stappen die door de computer gevolgd worden. Per algoritme vindt u eerst algemene informatie over de bedoeling en werking van het algoritme. Daarna vindt u meer gedetailleerde technische informatie. Door feedback te geven kunt u ons helpen om de algoritmes die we gebruiken beter, eerlijker en verantwoorder te maken. Het register is nog in ontwikkeling.

Gebruik van algoritmes binnen gemeente Amsterdam

Maak kennis met de diensten van gemeente Amsterdam waarbij algoritmes gebruikt worden.

Openbare Orde en Veiligheid

Top 400/ 600

Productie

Om de stad veiliger te maken coördineert de gemeente, samen met haar maatschappelijke partners, vanuit het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) verschillende aanpakken op het snijvlak van veiligheid, zorg en het sociaal domein. De kenmerken van deze aanpakken zijn maatwerk binnen een persoonsgerichte benadering. Het AcVZ voert de programmaregie over een aantal grote integrale persoonsgerichte aanpakken, waaronder de Top400 en Top600.

De Top600 en Top400 zijn twee programma’s die als doel hebben om het aantal delicten met een hoge impact, ook wel High Impact Crime of HIC genoemd (overvallen, straatroof, inbraak, zwaar geweld, moord/doodslag) en drugshandel-gerelateerde drugs- en geweldsdelicten terug te dringen. Dat gebeurt met behulp van een integrale persoonsgebonden aanpak (maatwerk) gericht op mensen die meermaals verdacht zijn van en veroordeeld zijn voor dergelijke strafbare feiten. De aanpak is erop gericht om de criminaliteit te stoppen, de kansen en de kwaliteit van leven van deze personen te verbeteren, om de negatieve invloed van deze personen op hun eventueel aanwezige minderjarige broers en zussen, en hun minderjarige kinderen te voorkomen, en om de slachtoffers en de omgeving van deze personen te beschermen tegen alles wat uit het criminele gedrag voortkomt.

Het verschil tussen de Top600 en de Top400 is dat de Top400 zich richt op de groep van 12 t/m 23 jaar oud, die strafrechtelijk nog minder ver is (bv. minder veroordelingen) maar met duidelijke zorg(elijke) signalen. De Top600 richt zich op personen met een stevige criminele achtergrond zoals zware misdrijven zoals overval, straatroof, zware mishandeling en drugs- en geweldmisdrijven.

De Top600 en Top400 zijn twee programma’s van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ), waar een netwerk van (overheids)partijen gezamenlijk maatschappelijke problemen op het gebied van veiligheid en zorg aanpakken. Welke problemen dit zijn, wordt gezamenlijk bepaald door de organisaties die samen het AcVZ vormen, onder regie van de Gemeente Amsterdam.

Meer lezen
Ruimte en Economie

Handhaving Illegale Vakantieverhuur

Gearchiveerd

In Amsterdam is er beperkt woon- en verblijfsruimte, zowel voor Amsterdammers als voor bezoekers. Het verhuren van een woning of woonboot aan toeristen moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het mag bijvoorbeeld maximaal 30 nachten per jaar en aan 4 personen per keer. Het moet gemeld worden bij de gemeente.

Niet iedereen houdt zich aan die voorwaarden. De gemeente krijgt soms meldingen van buren die vermoeden dat een woning onterecht verhuurd is. Medewerkers van Toezicht & Handhaving doen daar onderzoek naar.

Het voornemen van directie Wonen was om vanaf 1 juli 2020 te starten met deze instrumenten. Door de gevolgen van de Coronapandemie hebben wij dit uitgesteld naar 1 december 2021. Vanaf 1 december 2021 doen we gedurende een negen maanden, tot september 2022 jaar een test (pilot) met een algoritme dat de medewerkers van Toezicht & Handhaving ondersteunt als zij meldingen van mogelijke illegale vakantieverhuur onderzoeken. Het algoritme helpt de meldingen te prioriteren zodat de beperkte handhavingscapaciteit efficiënt en effectief ingezet kan worden. Door gegevens te analyseren, schat het algoritme het risico in dat de woning op het gemelde adres illegaal wordt verhuurd. Het algoritme gebruikt daarvoor data uit onrechtmatige vakantieverhuur van de afgelopen 5 jaar. Het gaat om meldingen, gegevens die de gemeente tijdens het werkproces heeft verzameld, persoonsgegevens (Basisregistratie Personen) en gegevens over gebouwen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).

Meer lezen
Dienstverlening en Informatie, Ruimte en Economie

Public Eye

Gearchiveerd

Amsterdam is een drukke stad. Dit kan soms leiden tot verkeersonveilige situaties. Door data te verzamelen over de aantallen voetgangers is het mogelijk om maatregelen te treffen, waardoor de drukte in goede banen geleid kan worden. Hierdoor blijft de stad comfortabel, bereikbaar en verkeersveilig. Als een situatie door te grote drukte onveilig wordt, kan de gemeente ingrijpen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door digitale informatieborden te plaatsen, zodat mensen weten welke routes ze moeten nemen. Of er wordt éénrichtingsverkeer ingesteld.

Met het crowdmonitoring systeem ‘Public Eye’ brengen we op een paar plekken in Amsterdam de drukte in kaart. Op dit moment is het systeem actief op de Arena Boulevard, op het Marineterrein en op de Dam. Op deze plekken hangen camera’s die zijn gekoppeld aan een server van de gemeente. Op de server analyseert een algoritme hoeveel mensen er op de beelden staan. De informatie over het aantal aanwezige personen wordt doorgestuurd naar medewerkers van de gemeente, die de telling kunnen gebruiken om het verkeer beter te reguleren. De beelden worden niet getoond, alleen de aantallen. Ook bewoners en bezoekers van de stad kunnen de informatie over het aantal aanwezige mensen inzien, via https://druktebeeld.amsterdam.nl/. Op dit moment kan dat alleen voor de locatie Marineterrein. De ambitie is om dit voor alle Public Eye locaties te realiseren.

De videobeelden worden – zodra het algoritme het aantal aanwezige mensen heeft geteld –onmiddellijk gewist.

Bij elke nieuwe locatie waar Public Eye geplaatst wordt, wordt er een kleine hoeveelheid beeldmateriaal opgenomen waarvan er steekproefsgewijs ca. 300 beelden worden geannoteerd voor de training van het algoritme. Zo kan de drukte op die locatie ook goed geanalyseerd worden. Elke locatie is immers uniek en heeft bijvoorbeeld net een andere lichtinval of camerahoogte.

Meer lezen
Cluster Ruimte en Economie, Directie Verkeer en Openbare Ruimte

Geautomatiseerde handhaving Milieuzones

Productie

Geautomatiseerde handhaving Milieuzones, zone Zwaar verkeer, knippen Munt en Sloterweg, andere vergelijkbare inrijdverboden (verbod brom- en snorfietsen Cuyperspassage en Rijksmuseum, busbaar Twiske, Montelbaansbrug, tijdelijke brug Berlagebrug, handhaving van het verbod voor brom- en snorfietsers op het fietspad en het gebruik van kentekens om reistijden in het centrum van Amsterdam te berekenen.

Een milieuzone is een gebied in een stad waar bepaalde vervoersmid-delen niet mogen rijden. Bewoners en bezoekers van Amsterdam hebben recht op schone lucht en een leefbaar klimaat. De lucht die bezoekers en bewoners nu inademen is niet schoon genoeg en dit komt grotendeels door het stadsverkeer. De milieuzones voor personenauto’s, vrachtauto’s, bestelauto’s, taxi’s, autobussen en brom- en snorfietsen in de gemeente Amsterdam zijn ingesteld om de meest vervuilende voertuigen te weren. De gemeente Amsterdam wil hier-mee de luchtkwaliteit in de stad verbeteren.
Andere in- of doorrijdverboden zijn ingesteld door de gemeente om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren, bijvoorbeeld door sluipverkeer of drukte tegen te gaan.
Er wordt ook geautomatiseerd gehandhaafd op de 7,5-tonszone ter bescherming van bruggen en kademuren in het historische centrum.


Het doel is het handhaven van milieuzones voor personenauto’s, vrachtauto’s, bestelauto’s, taxi’s, autobussen en brom- en snorfietsen in de gemeente Amsterdam die door middel van verkeersbesluiten zijn ingesteld, zodat de meest vervuilende voertuigen geweerd worden.
Het doel het handhaven van de zone zwaar verkeer is het beschermen van bruggen en kademuren in het oude centrum.
Bij de andere zones is het doel het handhaven van de onderliggende verkeersbesluiten van de gemeente Amsterdam.
Binnen de milieuzones van de gemeente Amsterdam worden ANPR-camera’s (automatic number plate recognition) met algoritmen ge-bruikt om kentekens van voorbijrijdende voertuigen te kunnen lezen. Het kenteken wordt vervolgens gekoppeld aan informatie, zoals aan voertuiginformatie van de RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer), aan een datum, tijdstip en locatie. 
De handhaving van de wordt ondersteund door diverse andere op regels gebaseerde algoritmes. Al deze algoritmes dragen bij aan een besluit met rechtsgevolg in geval van overtreding van de milieu- en andere zones (boetebeschikking). 
 

 

Meer lezen
Cluster Ruimte en Economie, directie Verkeer en Openbare Ruimte

Langzaam Verkeer Monitoringsysteem Amsterdam

Productie

De Gemeente Amsterdam meet en monitort in de openbare ruimte op verschillende plekken langzaam verkeer; voetgangers en fietsers. Door teldata te verzamelen over onder andere aantallen voetgangers en fietsers is het mogelijk om slimmer om te gaan met de openbare ruimte. Operationeel wordt de teldata ingezet om maatregelen te treffen wanneer het te druk wordt. Dit doen we op verschillende manieren bijvoorbeeld:

– door de inzet van crowdmanagers die aanwijzingen geven op drukke plekken;

– door het aansturen van digitale informatieborden en het informeren via internet, zodat voetgangers/fietsers goed geïnformeerd worden over de te verwachten drukte en goed geïnformeerd hun keuze kunnen maken.

De druktedata wordt ook gebruikt als onderbouwing van besluitvorming. Denk hierbij aan autoluw, sprong over het IJ en/of kleine herinrichtingen van het straatbeeld. Op deze wijze draagt het LVMA bij om de stad Amsterdam comfortabel, bereikbaar en veilig te houden.

De doelen van het verwerken van een persoonsgegeven en voor de inzet van rekenregels binnen het Langzaam Verkeer Monitoringssysteem Amsterdam zijn:

•    Het vermijden en beheersen van onveilige situaties (veiligheid);
•    Een goede voetgangersbereikbaarheid van publieksfuncties en goede doorstroming van het verkeer in een groter gebied rond de drukke locaties (bereikbaarheid en doorstroming); 
•    Een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte waarin voetgangers zich welkom, veilig en comfortabel voelen (kwaliteit en comfort).
 

Belangrijk:

De Gemeente Amsterdam slaat in het LVMA geen enkel persoonsgegeven op.

Alle LVMA sensoren staan op: https://maps.amsterdam.nl/lvma/ en in het Sensorenregister van de gemeente Amsterdam: https://sensorenregister.amsterdam.nl/

 

Meer lezen
Cluster Ruimte en Economie, Directie Ingenieursbureau

Inkoopsoftware

Productie

Directie Ingenieursbureau, specifiek Lead Buyer Fysiek, gebruikt voor het maken van een probabilistische doorrekening van een raming een externe internetsite, die een Monte Carlo simulatie uitvoert op de input van de raming. De output bestaat uit een waarde voor de betrouwbaarheid van de raming en een top 10 van onderdelen die de hoogste bijdrage hieraan leveren. De Monte Carlo Methodiek is gebaseerd op een algoritme. De beschrijving van de methodiek luidt: 

Monte Carlo methods, or Monte Carlo experiments, are a broad class of computational algorithms that rely on repeated random sampling to obtain numerical results. The underlying concept is to use randomness to solve problems that might be deterministic in principle. They are often used in physical and mathematical problems and are most useful when it is difficult or impossible to use other approaches. Monte Carlo methods are mainly used in three problem classes: optimizationnumerical integration, and generating draws from a probability distribution.

De gebruikte internetsite werkt met geautomatiseerde Monte Carlo algoritmen en genereert informatie die wordt ingezet in de besluitvorming over de kredieten. 

Meer lezen
Sociaal, Directie Inkomen, afdeling Handhaving Werk en Inkomen

Onderzoekswaardigheid: Slimme check…

Ontwikkeling

Onderzoekswaardigheid Algoritme ‘Slimme check’. Een tool die de medewerkers helpt om te bepalen of een aanvraag levensonderhoud onderzoekswaardig is.

De gemeente Amsterdam verstrekt bijstandsuitkeringen uit aan Amsterdammers die daar recht op hebben. Niet iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt, komt in aanmerking voor een uitkering. Daarom onderzoeken we bijstandsaanvragen die mogelijk onrechtmatig zijn. De gemeente Amsterdam wil voorkomen dat Amsterdammers ten onrechte bijstand krijgen, daardoor schulden opbouwen en in de problemen komen.

Ook Amsterdammers die wél recht hebben op bijstand worden weleens onderzocht door een medewerker van Handhaving Werk en Inkomen. Dat willen we zo veel mogelijk voorkomen, want zo’n onderzoek kan vervelend zijn. Daarom testen we of een algoritme ons kan helpen om te bepalen welke aanvragen wel en niet onderzocht moeten worden. Zodat Amsterdammers minder last hebben van onze handhaving én zodat minder Amsterdammers in de problemen komen. Maar ook om ervoor te zorgen dat de verstrekking van bijstand betaalbaar blijft.

Op dit moment bepaalt een medewerker of een aanvraag onderzoekswaardig is, en of dit door een medewerker met aanvullende bevoegdheden moet worden beoordeeld. Het algoritme ‘Slimme check’ ondersteunt de medewerker om te bepalen of een aanvraag levensonderhoud onderzoekswaardig is. Het algoritme maakt transparant en uitlegbaar welke data hebben geleid tot het label ‘onderzoekswaardig’. Alle data die worden gebruikt om tot een beoordeling te komen, worden gedocumenteerd en beschreven. 

Pilot

De gemeente doet van april tot en met juli 2023 een pilot met een nieuwe werkwijze. In deze pilot bepaalt het algoritme ‘slimme check’ of een aanvraag het label ‘onderzoekswaardig’ of ‘niet onderzoekswaardig’ krijgt. Dit wordt daarna door een medewerker van Handhaving Werk en Inkomen gecontroleerd. Het algoritme kan verbanden en patronen vinden in een grote hoeveelheid informatie over aangevraagde bijstandsuitkering en bepaalt welke informatie vaker in verband kan worden gebracht met aanvragen waarvoor een nader onderzoek noodzakelijk was en welke niet. ‘Slimme check’ is getraind op historische data en bestaat uit vijftien datapunten. Na afloop van de pilot bepalen we of deze manier van werken beter is voor de Amsterdammer. 

Deze nieuwe werkwijze heeft een aantal voordelen:

Gelijkwaardigheid: We hebben de vooringenomenheid (‘bias’) van het algoritme geanalyseerd. Daaruit bleek dat op vrijwel alle gevoelige kenmerken (zoals leeftijd, geboorteland en nationaliteit) het ontwikkelde model verschillende groepen gelijkwaardiger behandelt dan nu gebeurt.Effectiviteit: Het model kan beter inschatten welke aanvragen onderzoekswaardig zijn dan een medewerker. Daardoor kan de capaciteit beter benut worden, en worden minder onrechtmatige uitkeringen verstrekt.Proportionaliteit: Omdat het model beter kan inschatten welke aanvragen extra gecontroleerd moeten worden, komt het minder vaak voor dat aanvragen onnodig extra worden onderzocht. Dit leidt tot een betere proportionaliteit. Ook voorkomen we vaker de onrechtmatige verstrekking van uitkeringen, wat leidt tot een meer preventieve in plaats van repressieve aanpak.
Meer lezen
Sociaal

Vroeg Eropaf

Productie

In Amsterdam strijden we tegen armoede. Mensen die in armoede dreigen te raken proberen we zo vroeg mogelijk te helpen, om te voorkomen dat ze ernstige schulden krijgen of uit hun woning gezet worden. Als problemen nog klein zijn, kan een advies of een lichte interventie al voldoende zijn. Om dat te kunnen doen, moeten we weten wie er in de schulden dreigt te raken. Daarom krijgen we een melding van onder andere zorgverzekeraars, woningcorporaties, energieleveranciers, waterbedrijven en enkele overheden, als zij een klant hebben die een betalingsachterstand bij hen heeft. Dit heet ook wel de ‘Amsterdamse aanpak vroegsignalering’. Dat de schuldeiser deze gegevens mag doorgeven aan de gemeente, ook persoonsgegevens, staat in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.  Na de melding vult de gemeente de gegevens aan met informatie die bij ons bekend is over de gemelde persoon. Dat is informatie die nodig is om te bepalen of iemand wel of geen uitkeringsgerechtigden is, klant van WPI (de afdeling Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam) en om te bepalen naar welke hulpverlener de melding het best doorgestuurd kan worden. Het aanvullen van de melding met de informatie die bij de gemeente bekend is, gebeurt automatisch, na een druk op een knop. Er is altijd iemand nodig om een controle op data te activeren.

Het systeem stuurt de melding door naar een hulpverlener van de gemeente. Hij of zij probeert binnen 14 dagen contact te krijgen met de burger en maakt binnen 28 dagen een eerste analyse. Soms speelt er meer dan een  betalingsachterstand. Als de burger hulp aanneemt, maken we gedetailleerde afspraken met hem of haar. De hulpverlener meldt bij het centrale meldpunt welke afspraken zijn gemaakt, zodat een schuldeiser weet wat de volgende stappen zijn voor de betalingsachterstand.

Meer lezen
Sociaal, directie Inkomen, afdeling Ondersteuning Ondernemers

Adviestool Gripvol

Productie

Adviestool Gripvol: een applicatie die de medewerkers van de afdeling Ondersteuning Ondernemers helpt om te bepalen of een onderneming levensvatbaar is.

Het doel van de adviestool Gripvol is om te komen tot snellere besluitvorming, kostenreductie en meer uniformiteit bij de beoordeling van de levensvatbaarheid van een onderneming.

Bij een aanvraag Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt eerst een controle op rechtmatigheid uitgevoerd. Daarna wordt beoordeeld of er sprake is van een levensvatbaar bedrijf. Een bedrijf is levensvatbaar als er ná de bijstandsverlening (tijdelijke uitkering of bedrijfskapitaal) voldoende inkomsten zijn om aan alle zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen. De beoordeling van de levensvatbaarheid is arbeidsintensief en complex. De medewerkers van de afdeling Ondersteuning Ondernemers kunnen de levensvatbaarheid zelf onderzoeken of kunnen dit onderzoek uitbesteden aan externe contractpartners. Het kost relatief veel tijd om het zelf te beoordelen, maar een beoordeling door externen is duur. Daarom hebben we gezocht naar een tool die medewerkers ondersteunt bij het beoordelen van de levensvatbaarheid van een onderneming. We hebben gekozen voor de adviestool Gripvol.

Gripvol helpt met het structuren en ondersteunen van de beoordeling met financiële berekeningen en branche-informatie. Medewerkers bespreken het advies van de tool met de ondernemer en wegen het advies mee bij de totale beoordeling van de aanvraag Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Het is niet verplicht om de tool te gebruiken. De medewerkers kunnen hem inzetten als één van de instrumenten in hun werk. 

Meer lezen
Ruimte en Economie

Parkeercontrole

Om Amsterdam leefbaar en toegankelijk te houden, mag er maar een beperkt aantal auto’s in de stad parkeren. De gemeente controleert of een geparkeerde auto het recht heeft om geparkeerd te staan, dus of iemand parkeergeld heeft betaald of een parkeervergunning heeft. Om efficiënter te werken doen we die controle met scanauto’s. Daarmee controleren we momenteel meer dan 150.000 officiële parkeerplaatsen in Amsterdam.

De scanauto’s zijn uitgerust met camera’s en rijden langs parkeerplaatsen in de stad. De camera’s leggen kentekens van auto’s vast en gebruiken een beeldherkenningsalgoritme om kentekens te identificeren.

Het kentekennummer wordt naar het Nationaal Parkeerregister gestuurd waar gecontroleerd wordt of de auto het recht heeft om geparkeerd te staan. Als blijkt dat iemand geen parkeergeld heeft betaald, dan beoordeelt een controleur aan de hand van omgevingsfoto’s of er sprake is van een bijzondere situatie (laden of lossen, stilstaande auto’s voor een verkeerslicht). Bij twijfel bekijkt een parkeercontroleur de situatie ter plaatse. Als er geen sprake is van een bijzondere situatie, volgt een parkeerbon (‘naheffingsaanslag parkeerbelasting’).

Het verhogen van de pakkans vergroot de rechtvaardigheid ten opzichte van degenen die wel betalen of een geldige parkeervergunning hebben. Door te handhaven op de overtreding ‘stilstaan op de stoep’ wordt de overlast beperkt en de leefbaarheid vergroot voor diegenen die wel betaald of een geldige parkeervergunning hebben.

Meer lezen