Dynamic page for System

Algoritmen > Aanvraag Bbz uitkering
Cluster Sociaal, directie Inkomen

Overzicht

Aanvraag Bbz uitkering

Aanvraag

Tags

Productie
Uitkering Ondernemer Lening Schulden Bedrijfskapitaal Automatische toekenning Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

Een ondernemer kan bij de gemeente Amsterdam vragen om een tijdelijke aanvulling op het inkomen (uitkering), om een lening om schulden te betalen of om investeringen te doen (bedrijfskapitaal) of beide. De uitkering wordt verstrekt op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

In het aanvraagformulier zit een beslisboom waarmee we bepalen of de Bbz-uitkering automatisch wordt toegekend of dat de aanvraag handmatig wordt afgehandeld.

We gebruiken de antwoorden in het aanvraagformulier om het recht op een Bbz-uitkering te bepalen. We vergelijken de antwoorden van de klant met data uit andere bronnen. Als de antwoorden van de klant overeenkomen met de bronnen én als de ondernemer verklaart binnen 6 maanden weer voldoende inkomsten te hebben, wordt de uitkering automatisch toegekend. Bij een automatische toekenning krijgt de aanvrager binnen twee weken een positief besluit op zijn aanvraag. Dat draagt bij aan zijn bestaanszekerheid. Ongeveer 5 procent van de aanvragen wordt toegekend zonder tussenkomst van een medewerker.

Als de antwoorden in het aanvraagformulier afwijken van de data uit andere bronnen, of als de aanvraag voor meer dan een half jaar is, dan wordt de aanvraag niet automatisch toegekend. De aanvraag wordt door een medewerker beoordeeld. De medewerker ontvangt aandachtspunten mee voor de verdere beoordeling mee en dat zorgt voor een snellere afhandeling van de aanvraag. 


Link naar dienst

Contactgegevens


  • Afdeling

  • Cluster Sociaal, directie Inkomen
  • Contact team voor vragen

  • algoritmen@amsterdam.nl
  • Contact e-mail

  • algoritmen@amsterdam.nl


Gedetailleerde informatie over het systeem

Hier kunt u kennismaken met de door het systeem gebruikte informatie, de werkingslogica en het bestuur ervan op de gebieden die u interesseren.


Datasets Toon Meer Toon Minder

Belangrijke gegevensbronnen die worden gebruikt bij de ontwikkeling en het gebruik van het systeem, hun inhoud en gebruiksmethoden. De verschillende gegevensbronnen worden gescheiden door subkoppen.

Naam

Aanvraagformulier Bbz

Beheerder

Gemeente Amsterdam

Adres van de beheerder

www.amsterdam.nl

Datasetbeschrijving

Alleen aanvragen van een Bbz-uitkering kunnen automatisch worden toegekend. Als er ook bedrijfskapitaal wordt aangevraagd, worden de aanvragen altijd handmatig beoordeeld.
Bij een aanvraag van een Bbz-uitkering worden de rechtmatigheid van de aanvraag en de levensvatbaarheid van het bedrijf beoordeeld. Daarvoor moet de aanvrager aan alle criteria voldoen.

1. Criteria rechtmatigheid.
De aanvrager moet afhankelijk zijn van het inkomen uit het bedrijf en voldoen aan de definitie van zelfstandig ondernemer uit het Bbz. Dat betekent:
-De aanvrager is ouder dan 18 jaar en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
-De aanvrager is minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
-Het bedrijf is in Nederland gevestigd;
-De aanvrager heeft alle vereiste vergunningen en/of diploma’s;
-De aanvrager heeft volledige zeggenschap in het bedrijf of het zelfstandig beroep en draagt de financiële risico’s daarvan (eventueel samen met partners met wie het bedrijf of zelfstandig beroep wordt uitgeoefend). 

Hier wordt in het aanvraagformulier naar gevraagd.

2.Criteria levensvatbaarheid van het bedrijf.
Een bedrijf is levensvatbaar als:
-de gemiddelde winst per jaar in de afgelopen 3 boekjaren hoger is dan 90 procent van de uitkeringsnorm;
-de aanvrager verwacht dat er binnen maximaal 6 maanden weer voldoende inkomsten zijn. De uitkering wordt daarom voor maximaal 6 maanden toegekend.

Ook hiernaar wordt in het aanvraagformulier gevraagd.

3.Criteria om een uitkering niet automatisch toe te kennen.
-als er behalve een uitkering ook bedrijfskapitaal wordt aangevraagd.
-Als de ondernemer minder dan 18 maanden als ondernemer werkzaam is.
-Als het een verlengingsaanvraag is.
-Als de uitkering verhoogd wordt met een woonkostentoeslag of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
-Als er kostdelers zijn.
-Als er een niet-rechthebbende partner is.
-Als de aanvrager niet staat ingeschreven op het opgegeven adres of de partner staat ingeschreven op een ander adres.
-Als het totale vermogen boven de Bbz-vermogensgrens ligt.
-Als er in de 6 maanden voor de aanvraag geen omzet is geweest.
-Als er sprake is van faillissement of surséance van betaling.

We vergelijken de antwoorden in het aanvraagformulier met de volgende bronnen:
-Suwinet (Belastingdienst, DUO, SVB, KvK)
-Socrates (bij een klant die we al kennen)
-Het bevolkingsregister (Basisregistratie Personen)
-Het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK)

Een Bbz-uitkering wordt automatisch toegekend:
-als er geen verschillen zijn tussen de antwoorden van de aanvrager en de geraadpleegde bronnen;
-als de aanvrager voldoet aan de criteria van rechtmatigheid en levensvatbaarheid;
-als er geen sprake is van één van de criteria om de uitkering niet automatisch toe te kennen.

Operating

Persoonlijke gegevens

Geïdentificeerd

Human oversight Toon Meer Toon Minder

Menselijk toezicht tijdens het gebruik van de dienst.

Bij een automatische toekenning van een Bbz-uitkering zijn geen mensen betrokken. We controleren elk kwartaal met een steekproef of het automatische (positieve) besluit juist is.

Niveau van menselijke controle

Overige
Gegevensverwerking Toon Meer Toon Minder

De operationele logica van de automatische gegevensverwerking en redenering uitgevoerd door het systeem en de gebruikte modellen.

Beschrijving van de systeemarchitectuur

In het aanvraagformulier wordt gebruik gemaakt van een beslisboom.

Prestatie

Ongeveer 5 procent van de aanvragen wordt zonder tussenkomst van een medewerker toegekend.

Handhaving heeft 25 procent van de automatisch toegekende Bbz-uitkeringen gecontroleerd. Hierbij zijn geen fouten geconstateerd.

Non-discriminatie Toon Meer Toon Minder

Promotie en realisatie van gelijkheid in het gebruik van de dienst.

We leggen geen gegevens van de aanvrager vast die tot vooringenomenheid kunnen leiden. Die spelen dus geen rol in de beslisboom van de aanvraag.

Age

Geslacht, leeftijd en nationaliteit worden wel vastgelegd, maar spelen geen rol in de beslisboom. We vragen niet naar andere bijzondere persoonsgegevens en die spelen dus geen rol in de beslisboom.

Gender
Nationality
Referenties Toon Meer Toon Minder

Rechtsgrondslag

Wettelijke verplichting

Rechtsgrondslag beschrijving

Uitvoering Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), uitvoering wettelijke taak. • Artikel 7,9, 11,53a Participatiewet • Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ) • Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAZ)

Live service adres

Adres privacybeleid

Risicobeheer Toon Meer Toon Minder

Risico's in verband met het systeem en het gebruik ervan en de beheersmethoden.

De beslisboom is rule-based. De randvoorwaarden staan vast, de normen voor toekenning van de uitkering worden elk half jaar aangepast. Dit gebeurt niet automatisch naar aanleiding van ingevoerde gegevens. Risico’s worden als laag ingeschat.
Het risico is dat de aanvrager onjuiste informatie invult in het aanvraagformulier, wat tot een andere uitkomst leidt. Bijvoorbeeld een hogere winst in het verleden, waardoor er wel sprake is van een levensvatbaar bedrijf. Of onjuiste bedragen bij de vaststelling van het vermogen. Deze gegevens kunnen niet geautomatiseerd worden beoordeeld. De antwoorden over de woonsituatie en hoogte van de overige inkomsten worden vergeleken met de beschikbare bronnen.
We hebben een gebruikersonderzoek gedaan voordat het formulier in gebruik werd genomen. We hebben onderzocht of het formulier begrijpelijk is en welke vragen een toelichting nodig hebben. Daardoor is de kans op verkeerde antwoorden klein.
In het besluit bij de automatische toekenning staat dat het besluit is genomen op basis van de antwoorden van de aanvrager en dat we de uitkering terugvorderen als blijkt dat de antwoorden onjuist zijn.

Risico-naam

Risico 1: Vulnerable groups. Risico 2: Automated decisions

Risicobeschrijving

Risico 1: Vulnerable groups. De Bbz-aanvragers zijn (financieel) kwetsbaar. 

Risico 2: Automated decisions: een mogelijk risico is dat we een uitkering ten onrechte toekennen.

Frequentie

Laag

Beschrijving van risicobeperking

Het risico dat we ten onrechte een Bbz-uitkering toekennen, is klein. De steekproeven hebben tot dusver geen fouten aan het licht gebracht. De Bbz-uitkering is een lening. Het volgende boekjaar, als de jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting bekend is, wordt het definitieve recht op de Bbz uitkering vastgesteld. De aanvrager moet dan alle financiële gegevens over het voorgaand boekjaar aanleveren. Bij eventuele verschillen moet de ondernemer de teveel ontvangen uitkering terugbetalen of hij krijgt het tekort alsnog uitgekeerd.

Mitigatiestatus

Voltooid

Waarschijnlijkheid

Laag

Schaal

Laag

Ernst

Matig

Geautomatiseerde beslissingen
Kwetsbare groepen

Vond u deze informatie nuttig?

Wilt u feedback geven? Uw feedback zal ons helpen onze algoritmen verder te ontwikkelen.

Met behulp van dit formulier kunt u feedback geven op dit systeem. Deel via dit formulier geen persoonlijke gegevens, zoals naam of emailadres. Als je een reactie op je feedback wilt ontvangen, stuur je feedback dan naar ons e-mailadres algoritmen@amsterdam.nl.

Dit formulier is niet bedoeld voor bezwaar of beroep tegen specifieke besluiten van de gemeente. Neem bij bezwaren contact met ons op via deze pagina.