Dynamic page for System

Algoritmen > Adviestool Gripvol
Sociaal, directie Inkomen, afdeling Ondersteuning Ondernemers

Overzicht

Adviestool Gripvol

Adviestool

Tags

Productie
Adviestool Ondernemers Bijstandverlening Bbz Zelfstandigen

Adviestool Gripvol: een applicatie die de medewerkers van de afdeling Ondersteuning Ondernemers helpt om te bepalen of een onderneming levensvatbaar is.

Het doel van de adviestool Gripvol is om te komen tot snellere besluitvorming, kostenreductie en meer uniformiteit bij de beoordeling van de levensvatbaarheid van een onderneming.

Bij een aanvraag Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt eerst een controle op rechtmatigheid uitgevoerd. Daarna wordt beoordeeld of er sprake is van een levensvatbaar bedrijf. Een bedrijf is levensvatbaar als er ná de bijstandsverlening (tijdelijke uitkering of bedrijfskapitaal) voldoende inkomsten zijn om aan alle zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen. De beoordeling van de levensvatbaarheid is arbeidsintensief en complex. De medewerkers van de afdeling Ondersteuning Ondernemers kunnen de levensvatbaarheid zelf onderzoeken of kunnen dit onderzoek uitbesteden aan externe contractpartners. Het kost relatief veel tijd om het zelf te beoordelen, maar een beoordeling door externen is duur. Daarom hebben we gezocht naar een tool die medewerkers ondersteunt bij het beoordelen van de levensvatbaarheid van een onderneming. We hebben gekozen voor de adviestool Gripvol.

Gripvol helpt met het structuren en ondersteunen van de beoordeling met financiële berekeningen en branche-informatie. Medewerkers bespreken het advies van de tool met de ondernemer en wegen het advies mee bij de totale beoordeling van de aanvraag Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Het is niet verplicht om de tool te gebruiken. De medewerkers kunnen hem inzetten als één van de instrumenten in hun werk. 


Link naar dienst

Contactgegevens


 • Afdeling

 • Directie Inkomen, afdeling Ondersteuning Ondernemers
 • Contact e-mail

 • Algoritmen@amsterdam.nl


Gedetailleerde informatie over het systeem

Hier kunt u kennismaken met de door het systeem gebruikte informatie, de werkingslogica en het bestuur ervan op de gebieden die u interesseren.


Datasets Toon Meer Toon Minder

Belangrijke gegevensbronnen die worden gebruikt bij de ontwikkeling en het gebruik van het systeem, hun inhoud en gebruiksmethoden. De verschillende gegevensbronnen worden gescheiden door subkoppen.

Naam

Beoordeling aanvraag

Beheerder

Gemeente Amsterdam

Adres van de beheerder

www.amsterdam.nl, www.gripvol.nl

Datasetbeschrijving

Een ondernemer kan bij de gemeente Amsterdam vragen om een tijdelijke aanvulling op het inkomen (uitkering), een lening om schulden te betalen of investeringen te doen (bedrijfskapitaal) of beide. De ondernemer vraagt ondersteuning aan vanuit Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz).

 

Beoordeling aanvraag

Na ontvangst beoordeelt de afdeling Ondersteuning Ondernemers de aanvraag. De beoordeling bestaat uit 2 delen:

 1. Beoordelen van de rechtmatigheid.

Om in aanmerking te komen voor een uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal moet de aanvrager zijn aangewezen op het inkomen uit het bedrijf en voldoen aan de definitie van zelfstandig ondernemer uit het Bbz. Volgens de begripsomschrijving in artikel 1b van het Bbz is een zelfstandige een belanghebbende iemand die:

 • ouder is dan 18 jaar en de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt;
 • minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam is in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • het bedrijf in Nederland uitoefent;
 • alle vereiste vergunningen en/of diploma’s heeft;
 • volledige zeggenschap in dat bedrijf of zelfstandig beroep heeft en de financiële risico’s daarvan draagt (eventueel samen met partners met wie het bedrijf of zelfstandig beroep wordt uitgeoefend).

2. Beoordelen van de levensvatbaarheid van de onderneming.

Om de levensvatbaarheid te beoordelen kan een medewerker gebruik maken van de adviestool Gripvol. De adviestool Gripvol geeft branche-informatie en brancheontwikkelingen (omzetontwikkelingen, sentiment, relevante kengetallen, trends en ontwikkelingen) die de medewerker kan gebruiken als voorbereiding op het gesprek met de ondernemer.

De informatie die de klant verstrekt kan in de adviestool Gripvol worden ingevuld. Deze informatie is afkomstig uit het aanvraagformulier Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), aangeleverde jaarrekeningen/aangiftes IB en (eventueel) een doorstartplan en de toelichting van de ondernemer in  het gesprek. 

De gegevens die worden ingevuld in de adviestool Gripvol:

 • Administratienummer
 • Informatie over de onderneming (starter of gevestigde, rechtsvorm, vestigingslocatie, SBI-nummer, branche)
 • Privé-opnamen (bijvoorbeeld: huur, gas/water/elektriciteit, ziektekosten, toeslagen, overige inkomsten)
 • Privé-vermogen (woning, auto, pensioenvoorziening, hypotheek, doorlopend krediet)
 • Zakelijk vermogen (debiteuren, liquide middelen)
 • Jaarcijfers (omzet, inkoopkosten, bedrijfskosten, bedrijfsresultaat) van de laatste 3 jaar.

Op basis van de ingevoerde informatie maakt Gripvol een taakstellende begroting. In een taakstellende begroting wordt berekend hoeveel omzet de ondernemer minimaal moet behalen om aan al zijn (zakelijke en privé-) lasten te kunnen voldoen en om in de kosten van het levensonderhoud te kunnen voorzien. De medewerker beoordeelt of de ondernemer in staat is om deze taakstellende begroting te realiseren. Deze beoordeling wordt gebaseerd op de historische cijfers, brancheperspectieven en de marktmogelijkheden voor de ondernemer. De uitkomst van de beoordeling wordt weergegeven in een rapport uit de adviestool Gripvol. 

Besluitvorming

Het adviesrapport uit Gripvol, een (eventueel) doorstartplan van de ondernemer en het gesprek met de ondernemer geeft de medewerker een compleet beeld van de aanvraag, zodat een besluit kan worden genomen. 

Een collega controleert het voorgenomen besluit (4 ogen principe). Als de collega akkoord is, wordt het besluit genomen. Het resultaat kan zijn: een toegekende aanvraag, een afwezen aanvraag of een buiten behandeling gestelde aanvraag.

Voor een burger is het altijd mogelijk om bezwaar te maken tegen het genomen besluit. 

Functies

Informatie die noodzakelijk is om een onderzoek naar de levensvatbaarheid van een onderneming uit te voeren om een aanvraag Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) af te kunnen handelen.

Licentie

Met de leverancier is een overeenkomst gesloten.
Operating

Persoonlijke gegevens

Gepseudonymiseerd

Bron

Bronnen voor de branche-informatie in Gripvol: CBS, KvK en gelegenheidsbronnen zoals brancheonderzoeken. De gegevens die de medewerker in Gripvol invoert, zijn: – Administratienummer – Privé-opnamen (huur, gas/water/elektriciteit, ziektekosten, toeslagen, overige inkomsten) – Privé-vermogen (woning, auto, pensioenvoorziening, hypotheek, doorlopend krediet) – Zakelijk vermogen (debiteuren, liquide middelen) – Jaarcijfers (omzet, inkoopkosten, bedrijfskosten, bedrijfsresultaat) van de laatste 3 jaar. De ondernemer levert deze gegevens aan via het aanvraagformulier Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) samen met eventuele ondersteunende documenten.

Versie

Gripvol is een Saas-oplossing (Software as a service) en heeft geen versienummer.
Human oversight Toon Meer Toon Minder

Menselijk toezicht tijdens het gebruik van de dienst.

Gripvol maakt een rapportage op basis van de ingevoerde gegevens die de klant heeft aangeleverd en de beoordeling van de medewerker. De rapportage is de uitkomst van deze beoordeling en bevat de onderbouwing of de onderneming wel of niet levensvatbaar is. De medewerker bespreekt het rapport met de ondernemer. Daarnaast geldt het 4-ogen-principe bij de afdeling Ondersteuning Ondernemers. Aanvragen worden ook door een collega beoordeeld. 

Medewerkers kunnen Gripvol gebruiken, maar het is niet noodzakelijk. Zij kunnen aanvragen ook afhandelen zonder Gripvol te gebruiken. De medewerker velt het uiteindelijke oordeel over de levensvatbaarheid van een onderneming. Het oordeel wordt vervolgens beoordeeld door een collega.

Niveau van menselijke controle

human-in-command
Gegevensverwerking Toon Meer Toon Minder

De operationele logica van de automatische gegevensverwerking en redenering uitgevoerd door het systeem en de gebruikte modellen.

Beschrijving van de systeemarchitectuur

De adviestool Gripvol maakt gebruik van logica. Dat wil zeggen dat gedefinieerde uit te voeren berekeningen worden vergeleken met de informatie die de medewerker heeft ingevoerd. De berekeningen worden gedaan op basis van een beslisboom. 

Deze vergelijking resulteert in een signaal aan de medewerker of er wel of geen overeenstemming is met de randvoorwaarden. De medewerker kan op basis van dit signaal zijn of haar besluit baseren over de aanvraag Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Non-discriminatie Toon Meer Toon Minder

Promotie en realisatie van gelijkheid in het gebruik van de dienst.

Er wordt beperkt informatie ingevoerd in de adviestool. Het gaat om (financiële) informatie over de onderneming. Gegevens van de aanvrager die tot vooringenomenheid kunnen leiden, leggen we niet in de adviestool Gripvol vast en spelen dus geen rol in de beoordeling van de levensvatbaarheid van een onderneming. De rapportage uit de adviestool Gripvol is slechts een handvat is voor de medewerker bij het afhandelen van de aanvraag Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz). De medewerker en de ondernemer nemen de rapportage samen door. Ook kijkt er nog een tweede medewerker naar het voorgenomen besluit.

Age

In de adviestool Gripvol kan een leeftijd (in jaren) worden ingevuld, maar dit heeft geen gevolgen voor de beoordeling van levensvatbaarheid van de onderneming.

Referenties Toon Meer Toon Minder

Contractreferentie

DPIA is aangeleverd bij de FG voor advies. Er is een DTIA (Data Transfer Impact Assessment) beschikbaar.

Rechtsgrondslag

Wettelijke verplichting

Rechtsgrondslag beschrijving

Uitvoering Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), uitvoering wettelijke taak. • Artikel 7,9, 11,53a Participatiewet • Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ) • Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAZ)

Live service adres

Adres privacybeleid

Risicobeheer Toon Meer Toon Minder

Risico's in verband met het systeem en het gebruik ervan en de beheersmethoden.

Achter de adviestool Gripvol zit een model (de beslisboom) en deze is rule-based. De randvoorwaarden zijn niet dynamisch. Ze worden niet (geautomatiseerd) aangepast naar aanleiding van ingevoerde gegevens. In de adviesrapportage worden de ingevulde gegevens getoond en het bijbehorende advies. Het is dus volledig transparant wat er gebeurt en het kan ook uitgelegd worden. Risico’s in het gebruik van tool worden als laag ingeschat.

De adviestool Gripvol wordt geleverd door het bedrijf Gripvol, dat deze adviestool aan meerdere gemeenten levert. Zij doen regelmatig zogenaamde ‘pen- en hacktesten’, om te controleren of de adviestool niet gehackt kan worden door derden. Het bedrijf Gripvol is ISO gecertificeerd. De gemeente Amsterdam, afdeling Ondersteuning ondernemers is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die nodig zijn om het proces te doorlopen.

Risico-naam

Onterecht aangeven dat de onderneming wel of niet levensvatbaar is

Risicobeschrijving

Een mogelijk risico is dat de adviestool Gripvol onterecht geeft aan dat de onderneming wel of niet levensvatbaar is.

Frequentie

Laag

Beschrijving van risicobeperking

Het risico dat Gripvol onterecht aangeeft dat de onderneming wel of niet levensvatbaar is wordt gemitigeerd.  De rapportages uit de adviestool zijn slechts een handvat voor de medewerker. Daarnaast wordt het rapport met de ondernemer besproken en wordt het 4 ogen principe toegepast (een collega beoordeelt ook de aanvraag).

Mitigatiestatus

Voltooid

Waarschijnlijkheid

Laag

Schaal

Laag

Ernst

Laag

Kwetsbare groepen

Vond u deze informatie nuttig?

Wilt u feedback geven? Uw feedback zal ons helpen onze algoritmen verder te ontwikkelen.

Met behulp van dit formulier kunt u feedback geven op dit systeem. Deel via dit formulier geen persoonlijke gegevens, zoals naam of emailadres. Als je een reactie op je feedback wilt ontvangen, stuur je feedback dan naar ons e-mailadres algoritmen@amsterdam.nl.

Dit formulier is niet bedoeld voor bezwaar of beroep tegen specifieke besluiten van de gemeente. Neem bij bezwaren contact met ons op via deze pagina.