Dynamic page for System

Algoritmen > Langzaam Verkeer Monitoringsysteem Amsterdam
Cluster Ruimte en Economie, directie Verkeer en Openbare Ruimte

Overzicht

Langzaam Verkeer Monitoringsysteem Amsterdam

Langzaam

Tags

Productie
Openbare ruimte langzaam verkeer monitoring crowdmanager LVMA auto fietsers voetgangers camera

De Gemeente Amsterdam meet en monitort in de openbare ruimte op verschillende plekken langzaam verkeer; voetgangers en fietsers. Door teldata te verzamelen over onder andere aantallen voetgangers en fietsers is het mogelijk om slimmer om te gaan met de openbare ruimte. Operationeel wordt de teldata ingezet om maatregelen te treffen wanneer het te druk wordt. Dit doen we op verschillende manieren bijvoorbeeld:

– door de inzet van crowdmanagers die aanwijzingen geven op drukke plekken;

– door het aansturen van digitale informatieborden en het informeren via internet, zodat voetgangers/fietsers goed geïnformeerd worden over de te verwachten drukte en goed geïnformeerd hun keuze kunnen maken.

De druktedata wordt ook gebruikt als onderbouwing van besluitvorming. Denk hierbij aan autoluw, sprong over het IJ en/of kleine herinrichtingen van het straatbeeld. Op deze wijze draagt het LVMA bij om de stad Amsterdam comfortabel, bereikbaar en veilig te houden.

De doelen van het verwerken van een persoonsgegeven en voor de inzet van rekenregels binnen het Langzaam Verkeer Monitoringssysteem Amsterdam zijn:

•    Het vermijden en beheersen van onveilige situaties (veiligheid);
•    Een goede voetgangersbereikbaarheid van publieksfuncties en goede doorstroming van het verkeer in een groter gebied rond de drukke locaties (bereikbaarheid en doorstroming); 
•    Een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte waarin voetgangers zich welkom, veilig en comfortabel voelen (kwaliteit en comfort).
 

Belangrijk:

De Gemeente Amsterdam slaat in het LVMA geen enkel persoonsgegeven op.

Alle LVMA sensoren staan op: https://maps.amsterdam.nl/lvma/ en in het Sensorenregister van de gemeente Amsterdam: https://sensorenregister.amsterdam.nl/

 
Contactgegevens


 • Afdeling

 • Verkeer en Openbare Ruimte
 • Contact e-mail

 • algoritmen@amsterdam.nl
 • Contact telefoon

 • 14 020


Gedetailleerde informatie over het systeem

Hier kunt u kennismaken met de door het systeem gebruikte informatie, de werkingslogica en het bestuur ervan op de gebieden die u interesseren.


Datasets Toon Meer Toon Minder

Belangrijke gegevensbronnen die worden gebruikt bij de ontwikkeling en het gebruik van het systeem, hun inhoud en gebruiksmethoden. De verschillende gegevensbronnen worden gescheiden door subkoppen.

Naam

De teldata uit het Langzaam Verkeer Monitoringsysteem Amsterdam (LVMA)

Beheerder

Gemeente Amsterdam

Datasetbeschrijving

De teldata uit het Langzaam Verkeer Monitoringsysteem Amsterdam (LVMA) levert informatie uit de openbare ruimte over aantallen passanten. Langzaam verkeer gaat voornamelijk over voetgangers en fietsers. Deze informatie wordt strategisch, tactisch en operationeel gebruikt ter ondersteuning bij drukte management. Ook worden analyses uitgevoerd om een beeld te krijgen bij de ontwikkeling van drukte in de tijd.

Op de sensor wordt beeld vertaald naar teldata.

 • Aantallen per richting
 • Snelheid 
 • Dichtheid in meetvak
 • Modaliteit 

De diverse rekenregels op de near realtime teldata zorgen vervolgens voor deze dataverwerking, onder andere door:

 • Opslaan
 • Aggregeren (samenvatten over langere tijd)
 • Verrijken en berekeningen over de teldata
 • Voorspelling Korte Termijn
 • Grenswaarden
 • Dashboard
 • Teldata openbaar beschikbaar stellen 

Voorspelling Korte Termijn

Geaggregeerde teldata van de afgelopen 8 weken

Van hetzelfde kwartier op de dag -> hoe is de toe/afname van het aantal passanten geweest op hetzelfde moment

Ontwikkeling huidige dag

 

De Gemeente Amsterdam slaat in het LVMA geen enkel persoonsgegeven op.

 

De geaggregeerde data wordt op uur/dag/weekniveau geaggregeerd en als open data gepubliceerd op https://data.amsterdam.nl/datasets/PnrmHN-YvSqjhw/langzaam-verkeer-monitoringsysteem-amsterdam-lvma/

 

Alle LVMA sensoren staan op: https://maps.amsterdam.nl/lvma/ en in het Sensorenregister van de gemeente Amsterdam: https://sensorenregister.amsterdam.nl

Licentie

Algoritmen beeld naar teldata – in eigendom bij fabrikant

Persoonlijke gegevens

Gepseudonymiseerd

Bron adres

Human oversight Toon Meer Toon Minder

Menselijk toezicht tijdens het gebruik van de dienst.

Het algoritme geeft aan hoe druk het ergens is, en op basis daarvan kan:

1) een automatisch scriptbesluit voor dynamisch verkeersmanagement (DVM-exchange) worden gegenereerd, per minuut. Denk bij DVM-exchange aan het aansturen van informatie- en matrixborden over drukte.
2) door menselijke tussenkomst besloten worden om verkeersmaatregelen te treffen. Het algoritme levert in dat geval een deel van de informatie voor dat besluit. 

 

Er worden reguliere validaties uitgevoerd waarmee aantallen uit de meetsystemen worden vergeleken met de daadwerkelijke aantallen op straat. 

Niveau van menselijke controle

human-in-command
Gegevensverwerking Toon Meer Toon Minder

De operationele logica van de automatische gegevensverwerking en redenering uitgevoerd door het systeem en de gebruikte modellen.

Beschrijving van de systeemarchitectuur

videoanalyse sensoren & toegepaste algoritmen

De sensoren zetten waarnemingen op basis van beelden automatisch om in teldata. Het omzetten van beelden naar teldata wordt gedaan op de sensor (‘on edge’). De sensor zet de waarnemingen direct (‘realtime’) om in teldata, dit betekent dat er géén beelden worden opgeslagen of verstuurd. Alleen teldata wordt verstuurd, opgeslagen en verwerkt. Bij het omzetten van waarnemingen gebruikt de sensor 5 waarneming algoritmes, en voor het versturen van de data naar de server gebruikt de sensor 1 data algoritme:

 1. Tellijn algoritme: exacte aantallen over tellijn
 2. Richting algoritme: exacte aantallen per richting over tellijn
 3. Snelheid algoritme: snelheid in meetvlak
 4. Dichtheid algoritme: aantal per m² in meetvlak
 5. Modaliteit algoritme: onderscheid tussen verschillende langzaam verkeerstromen; fietser, voetganger, snorfiets etc.
 6. Data algoritme: combineren van de 5 waarneming algoritmes in 1 .json data bericht, per minuut
Non-discriminatie Toon Meer Toon Minder

Promotie en realisatie van gelijkheid in het gebruik van de dienst.

Er is verschil in het gebruik en omzetten van beelden. In alle gevallen is er geen sprake van opslag van beeld. Af en toe worden beelden opgenomen voor validatie en kwaliteit en dit valt niet onder het algoritme. Het omzetten van beeld naar meetgegevens zoals aantallen en dichtheden gebeurt zoals omschreven in de privacy verklaring.

 

Als we bias definiëren als ‘de mate waarin het ontvangen signaal verstoord is’, dan is het mogelijk dat er telfouten optreden. Het gaat hierbij dus om een afwijking van druktemeting ten opzichte van de werkelijkheid. In het proces controleren diverse algoritmen of de metingen mogelijk vertekend zijn. Het gaat hierbij dus uitsluitend om een afwijking op het gebied van de te meten drukte. De algoritmen in de sensoren reageren uitsluitend op “richting”, “dichtheid”, “modaliteit”, “tellijn” of “snelheid”. 

 

Sensoren zijn nooit 100% nauwkeurig en kunnen altijd worden verstoord door objecten als paraplu’s bijvoorbeeld.

Referenties Toon Meer Toon Minder

Rechtsgrondslag

Openbaar belang of openbaar gezag

Rechtsgrondslag beschrijving

De gemeente Amsterdam voert Langzaam Verkeer monitoring in de openbare ruimte uit in het kader van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994). De gemeente Amsterdam is wegbeheerder. Vanuit die rol is er een verantwoordelijkheid voor een verkeersveilige, vlotte doorstroming van verkeer alsmede het bereikbaar houden van publieksfuncties. Dit geldt ook voor langzaam verkeer en voetgangersstromen. De gemeente verwerkt deze gegevens voor de uitvoering van een taak van algemeen belang, namelijk het bevorderen van een veilige, bereikbare en comfortabele openbare ruimte.

Adres privacybeleid

Risicobeheer Toon Meer Toon Minder

Risico's in verband met het systeem en het gebruik ervan en de beheersmethoden.

Bij onder/overschatting van aantallen langs een sensor kunnen pieken/dalen in aantallen in de database en het dashboard ontstaan. Dat kan aan de crowdmanager een vertekend beeld van de actuele situatie opleveren. 

Het system is in de operatie beslisondersteunend; dat betekent dat altijd visuele controle op locatie plaatsvindt voordat een maatregel (bijvoorbeeld instellen van eenrichtingsverkeer) wordt ingezet. 

De teldatasets is een ondergrens ingevoerd voordat data als open data wordt geclassificeerd. Als er minder dan 15 passanten per tijdseenheid (kwartier/uur/dag) een sensor passeren wordt geen teldata beschikbaar gesteld.
De tijdseenheid op zich is op kwartierniveau geaggregeerd voordat dit (intern en extern) breder beschikbaar wordt gesteld. 
 

Datasets combineren

Vond u deze informatie nuttig?

Wilt u feedback geven? Uw feedback zal ons helpen onze algoritmen verder te ontwikkelen.

Met behulp van dit formulier kunt u feedback geven op dit systeem. Deel via dit formulier geen persoonlijke gegevens, zoals naam of emailadres. Als je een reactie op je feedback wilt ontvangen, stuur je feedback dan naar ons e-mailadres algoritmen@amsterdam.nl.

Dit formulier is niet bedoeld voor bezwaar of beroep tegen specifieke besluiten van de gemeente. Neem bij bezwaren contact met ons op via deze pagina.