Dynamic page for System

Algoritmen > Top 400/ 600
Openbare Orde en Veiligheid

Overzicht

Top 400/ 600

Top

Tags

Productie
Top 400 Top 600 Actiecentrum Veiligheid en Zorg Persoonsgerichte aanpak HIC criminaliteit

Om de stad veiliger te maken coördineert de gemeente, samen met haar maatschappelijke partners, vanuit het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) verschillende aanpakken op het snijvlak van veiligheid, zorg en het sociaal domein. De kenmerken van deze aanpakken zijn maatwerk binnen een persoonsgerichte benadering. Het AcVZ voert de programmaregie over een aantal grote integrale persoonsgerichte aanpakken, waaronder de Top400 en Top600.

De Top600 en Top400 zijn twee programma’s die als doel hebben om het aantal delicten met een hoge impact, ook wel High Impact Crime of HIC genoemd (overvallen, straatroof, inbraak, zwaar geweld, moord/doodslag) en drugshandel-gerelateerde drugs- en geweldsdelicten terug te dringen. Dat gebeurt met behulp van een integrale persoonsgebonden aanpak (maatwerk) gericht op mensen die meermaals verdacht zijn van en veroordeeld zijn voor dergelijke strafbare feiten. De aanpak is erop gericht om de criminaliteit te stoppen, de kansen en de kwaliteit van leven van deze personen te verbeteren, om de negatieve invloed van deze personen op hun eventueel aanwezige minderjarige broers en zussen, en hun minderjarige kinderen te voorkomen, en om de slachtoffers en de omgeving van deze personen te beschermen tegen alles wat uit het criminele gedrag voortkomt.

Het verschil tussen de Top600 en de Top400 is dat de Top400 zich richt op de groep van 12 t/m 23 jaar oud, die strafrechtelijk nog minder ver is (bv. minder veroordelingen) maar met duidelijke zorg(elijke) signalen. De Top600 richt zich op personen met een stevige criminele achtergrond zoals zware misdrijven zoals overval, straatroof, zware mishandeling en drugs- en geweldmisdrijven.

De Top600 en Top400 zijn twee programma’s van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ), waar een netwerk van (overheids)partijen gezamenlijk maatschappelijke problemen op het gebied van veiligheid en zorg aanpakken. Welke problemen dit zijn, wordt gezamenlijk bepaald door de organisaties die samen het AcVZ vormen, onder regie van de Gemeente Amsterdam.


Link naar dienst

Contactgegevens


 • Afdeling

 • Actiecentrum Veiligheid en Zorg (Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland)
 • Contact e-mail

 • secretariaatacvz@amsterdam.nl
 • Contact telefoon

 • 020 552 3272


Gedetailleerde informatie over het systeem

Hier kunt u kennismaken met de door het systeem gebruikte informatie, de werkingslogica en het bestuur ervan op de gebieden die u interesseren.


Datasets Toon Meer Toon Minder

Belangrijke gegevensbronnen die worden gebruikt bij de ontwikkeling en het gebruik van het systeem, hun inhoud en gebruiksmethoden. De verschillende gegevensbronnen worden gescheiden door subkoppen.

Naam

Instroom- en uitstroomcriteria Top400 en Top600

Beheerder

Actiecentrum Veiligheid en Zorg

Datasetbeschrijving

Personen kunnen alleen instromen in de Top600 en Top400 wanneer ze voldoen aan de criteria van deze aanpakken. Wat deze criteria precies zijn bepaald door de gezamenlijke partners van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) en staan beschreven in het convenant AcVZ en de daaronder vallende regelingen voor gegevensverwerking die bij deze aanpakken horen. De criteria zijn beschikbaar op de website van het AcVZ, net als de convenanten, regelingen en wie de partners zijn.

Over het algemeen zijn er twee keer per jaar ‘instroommomenten’ voor beide aanpakken. Personen die voldoen aan de criteria stromen in, personen die niet meer voldoen stromen uit. <br>

Top 400 criteria

<br> Voor het bepalen van het instromen voor de Top 400 wordt gebruik gemaakt van data van:

Politie criteria:

 • Als verdachten worden aangehouden voor een High Impact Crime (minstens één keer aangehouden worden binnen vijf jaar) of als verdachten worden aangehouden voor een misdrijf (minstens twee keer binnen twee jaar)

Zorg criteria:

 • Bevat minstens drie van de onderstaande criteria
  • heeft op de peildatum een justitiële maatregel;
  • heeft op de peildatum een civielrechtelijke maatregel;
  • proces-verbaal leerplicht of thuiszitter of absoluut verzuimer of voortijdig schoolverlater of meer dan 3x schoolwisselingen in de basisschool leeftijd of meer dan 2x schoolwisselingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs;
  • betrokken bij huiselijk geweldsincident;
  • als verdachte aangehouden tussen 12 en 14 jaar;
  • aangehouden voor APV (Algemene Plaatselijke Verordening) overtreding dealen in nepdope;
  • maakt op de peildatum onderdeel uit van een geprioriteerde jeugdgroep.

De datalijsten worden aangeleverd door verschillende partijen en aan de hand van de criteria komt er een lijst van personen uit die in aanmerking komen voor de aanpak. <br>

Top 600 criteria

<br> Voor de Top 600 voor de categorie HIC spelen de volgende criteria een rol:

Politie criteria:

 • Variant 1:
  • aangehouden inzake HIC (drie keer of vaker binnen vijf jaar); en
  • verdachte geweest van HIC (één keer of vaker binnen twee jaar); en
  • voorgeleid aan Officier van Justitie of Reclassering inzake HIC (één keer of vaker  binnen vijf jaar).
 • Variant 2:
  • aangehouden inzake HIC (één keer of vaker binnen vijf jaar); en
  • verdachte geweest van HIC (één keer of vaker binnen twee jaar); en
  • voorgeleid aan OvJ/RC inzake HIC (één keer of vaker binnen vijf jaar); en
  • verdachte geweest bij een incident (33 keer of vaker binnen vijf jaar).

OM-criteria:

 • Veelplegers: (≥21 jr) veroordeling met strafoplegging waarvan ≥1x HIC (drie keer of vaker binnen vijf jaar);
 • First offender jeugd: (<21 jr) veroordeling met strafoplegging voor HIC (1 keer of vaker binnen 5 jaar).

<br> Bij de drugs- en geweldsdelicten worden de volgende criteria gebruikt:

Politie criteria:

 • Leeftijd < 30 jaar;
 • Aangehouden inzake handel in harddrugs (1 keer of vaker binnen 5 jaar);
 • Aangehouden inzake een geweldsdelict, bedreiging of wapenbezit (1 keer of vaker binnen 5 jaar).

OM criteria:

 • Veroordeling met strafoplegging voor een misdrijf (2 keer of vaker binnen 5 jaar), waarvan:
  • Strafoplegging voor art. 2 Opiumwet (1 keer of vaker binnen 3 jaar), of:
  • Gevangenisstraf voor art. in Wet Wapens en Munitie (1 keer of vaker binnen 3 jaar), of:
  • Gevangenisstraf voor zwaar geweldsdelict (1 keer of vaker binnen 3 jaar).

<br> Eenmaal opgenomen in de Top600, stroomt een persoon weer uit indien hij of zij niet meer aan de criteria voldoet. Een persoon kan niet uitstromen wanneer hij of zij de afgelopen twee jaar meer dan 180 dagen in detentie is geweest. Eenmaal opgenomen in de Top400 blijft een persoon minimaal twee jaar in de aanpak. Daarna stroomt een persoon uit mits deze in het voorafgaande jaar niet vaker dan één keer is aangehouden. Een persoon kan niet uitstromen wanneer hij of zij de afgelopen twee jaar meer dan 100 dagen in detentie is geweest.

Voor het bepalen van welke personen aan de criteria van deze aanpakken voldoen, wordt gebruik gemaakt van data van:

Gemeenten (Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn)

 • Informatie over leerplicht;
 • Informatie over jeugdgroepen;
 • Woonplaats (feitelijk verblijf);
 • Leeftijd.

Politie

 • Aanhoudingen, APV-overtredingen en verdachten in onderzoek(en)

Openbaar Ministerie

 • Veroordelingen

Reclassering

 • Lopende justitiële maatregelen

Jeugdzorg (JBRA en William Schrikker Stichting)

 • Lopende justitiële en civiele maatregelen

<br> Aan de in dit register beschreven criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de exacte criteria en juridische grondslagen op basis waarvan personen in een van de AcVZ-aanpakken worden opgenomen verwijzen wij u naar het Algemeen Convenant AcVZ en de daaronder vallende regelingen gegevensverwerking (waaronder regelingen voor de Top600 en Top400), zoals gepubliceerd op de website van het AcVZ.

Operating

Persoonlijke gegevens

Geïdentificeerd

Geanonimiseerde voorbeeldgegevens

TOP400-lijst instroomcriteria – DEF.png

Top600_DG-criteria_def.png

Top600_HIC-criteria_def.png

Human oversight Toon Meer Toon Minder

Menselijk toezicht tijdens het gebruik van de dienst.

De samenstelling van de lijsten wordt gedaan door een team van analisten op het AcVZ. Zij voeren diverse controles uit om de integriteit van de data (klopt de data?) te waarborgen. Na selectie wordt per persoon handmatig een dossier opgesteld waarin nogmaals duidelijk vastgelegd wordt op basis van welke informatie de selectie heeft plaatsgevonden. Na plaatsing op de lijst krijgt een, speciaal daartoe opgeleide regisseur de persoon (en dossier) in regie, waarin nogmaals duidelijk wordt waarom de betreffende persoon op de lijst staat. Bij elk van deze stappen bestaat uitdrukkelijk de mogelijkheid om de selectie ongedaan te maken indien de analist, de dossieropsteller, of de regisseur daar aanleiding voor ziet.

Niveau van menselijke controle

Human-in-command
Gegevensverwerking Toon Meer Toon Minder

De operationele logica van de automatische gegevensverwerking en redenering uitgevoerd door het systeem en de gebruikte modellen.

Beschrijving van de systeemarchitectuur

Elke binnenkomende dataset is door de aanleverende partij reeds gefilterd op het betreffende onderdeel van de criteria. Zo levert de politie alleen de namen aan van personen die op dat moment aan het politie-deel van de criteria (aantal aanhoudingen, van een bepaald type, in de afgelopen 2 of 5 jaar) voldoen. Alle binnenkomende data wordt vervolgens gecontroleerd door analisten op juistheid, om zeker te zijn dat de personen in de ene dataset dezelfde zijn als in de andere dataset(s). Daarna worden de datasets naast elkaar gelegd, zodat zichtbaar wordt welke personen aan elk onderdeel van de criteria voldoen. Als dit met alle relevante onderdelen van de criteria is gedaan, blijven de personen over die op dat moment aan de criteria voldoen.

De selectie van personen in de Top400 en Top600 bestaat dus alleen uit het optellen van een bepaald criterium (bv aanhoudingen, of leerplicht processen verbaal) in een bepaalde periode (meestal 2 of 5 jaar), en het vervolgens naast elkaar leggen van die uitkomsten om te zien welke personen er aan elk onderdeel van de criteria voldoen.

Afbeelding van systeemarchitectuur

TOP400-lijst instroomcriteria – DEF.png

Top600_DG-criteria_def.png

Top600_HIC-criteria_def.png

Non-discriminatie Toon Meer Toon Minder

Promotie en realisatie van gelijkheid in het gebruik van de dienst.

De criteria van de Top600 bestaan uit aanhoudingen, rol verdachte en veroordelingen. De criteria van de Top400 bestaan uit aanhoudingen, rol verdachte, justitiële of civiele maatregelen (reclassering), leerplicht, huiselijk geweld, leeftijd en onderdeel uitmaken van een jeugdgroep.

In geen van deze criteria spelen etnische, religieuze of politieke kenmerken een rol.

Age
Referenties Toon Meer Toon Minder

Rechtsgrondslag

Openbaar belang of openbaar gezag

Rechtsgrondslag beschrijving

De wettelijke basis voor de rechtsgrond staat beschreven in het Algemeen Convenant AcVZ en specifieker in de regelingen gegevensverwerking die horen bij de Top600 en Top400. Zie hiervoor de website van het AcVZ.

Live service adres

Adres privacybeleid

Risicobeheer Toon Meer Toon Minder

Risico's in verband met het systeem en het gebruik ervan en de beheersmethoden.

De methodiek om personen te selecteren voor de aanpak Top600 of Top400 heeft een laag risico. Deze bestaan met name uit het onterecht in de aanpak opgenomen worden, en onterecht niet in de aanpak opgenomen worden.

Risico-naam

Onterecht in de aanpak opgenomen worden

Risicobeschrijving

Als de brondata op basis waarvan de criteria beoordeeld worden niet klopt, kan iemand onterecht in de aanpak opgenomen worden.

Frequentie

Laag

Beschrijving van risicobeperking

De data is van hoge kwaliteit, en fouten komen zeer weinig voor. Onterechte plaatsing (bv vanwege een fout in de data) wordt snel herkend doordat er op meerdere plekken in het proces (menselijke) checks zijn ingebouwd. Na opname in de aanpak gaat de regisseur aan de slag om de oorzaken waarom iemand in de aanpak is opgenomen (aanhoudingen, veroordelingen, gecombineerd met bv veel verzuim) aan te pakken. Als iemand onterecht in de aanpak is opgenomen zijn die negatieve zaken niet aanwezig, wat direct bij de aanvang van regie al opvalt.

Mitigatiestatus

Voltooid

Waarschijnlijkheid

Laag

Schaal

Laag

Ernst

Hoog

Risico-type

Privacy en gegevensbeveiliging

Risico-naam

Onterecht niet in de aanpak opgenomen worden

Risicobeschrijving

Als de brondata op basis waarvan de criteria beoordeeld worden niet klopt, kan iemand niet in de aanpak worden opgenomen. Hierdoor loopt de persoon de maatschappelijke ondersteuning mis.

Frequentie

Laag

Beschrijving van risicobeperking

Als iemand onterecht niet in de aanpak opgenomen wordt zal dit opgemerkt worden als de fout in de data herkend wordt. Hiertoe wordt de integriteit van de data elke keer opnieuw gecontroleerd. Daarnaast is het mogelijk dat een professional die bekend is met de aanpak en met een specifiek persoon, waarvan hij/zij verwacht dat deze in de aanpak wordt opgenomen, signaleert dat dit niet gebeurt. De professional kan dit bij de betreffende aanpak aangeven, waarna gecontroleerd wordt of de persoon inderdaad terecht niet in de aanpak is opgenomen.

De kans dat gesignaleerd wordt dat iemand onterecht niet in de aanpak wordt opgenomen is beduidend kleiner dan de kans dat gesignaleerd wordt dat iemand onterecht wel in de aanpak wordt opgenomen. Dit is niet problematisch omdat een effect op het individu met name aanwezig is bij opname in de aanpak. Echter, ook het mislopen van het (potentiele) positieve effect van opname in de aanpak kan als een ernstig gemis beschouwd worden.

Mitigatiestatus

Voltooid

Waarschijnlijkheid

Laag

Schaal

Laag

Ernst

Laag

Risico-type

Burgerrechten en behoorlijk bestuur

Datasets combineren

Persoonlijke gegevens

1

Gevoelige gegevens
Kwetsbare groepen

Vond u deze informatie nuttig?

Wilt u feedback geven? Uw feedback zal ons helpen onze algoritmen verder te ontwikkelen.

Met behulp van dit formulier kunt u feedback geven op dit systeem. Deel via dit formulier geen persoonlijke gegevens, zoals naam of emailadres. Als je een reactie op je feedback wilt ontvangen, stuur je feedback dan naar ons e-mailadres algoritmen@amsterdam.nl.

Dit formulier is niet bedoeld voor bezwaar of beroep tegen specifieke besluiten van de gemeente. Neem bij bezwaren contact met ons op via deze pagina.