Dynamic page for System

Algoritmen > Uitvoeren Loonwaardemeting
Sociaal

Overzicht

Uitvoeren Loonwaardemeting

Uitvoeren

Tags

Productie


Met behulp van applicatie wordt het proces van het bepalen van de loonwaarde ondersteund. Het doel van de applicatie is om op uniforme wijze de loonwaarde te bepalen; hiervoor is sinds 2021 een landelijke methodiek beschikbaar. 

Vanuit de Participatiewet kunnen uitkeringsgerechtigden een beroep doen op begeleiding en het instrumentarium van de directie Werk en Participatie. Als een persoon een vermoedelijke arbeidsbeperking heeft, dan kan een loonwaardebepaling worden ingezet om de verminderde arbeidsproductiviteit te meten. Op het moment dat de productiviteit van een werknemer lager ligt dan een gemiddelde werknemer kun je als werkgever hiervoor een compensatie krijgen in de vorm van loonkostensubsidie. De hoogte van de loonkostensubsidie wordt vastgesteld door een loonwaardedeskundige in de vorm van een loonwaardemeting.

Door een arbeidsbeperking is de werknemer niet in staat de volledige productiviteit te bieden. De gemeente subsidieert op dat moment een deel van de loon- en begeleidingskosten. De niet geleverde productie wordt gemeten en gecompenseerd met een loonkostensubsidie aan de werkgever die de vastgestelde loonwaarde aanvult tot het niveau van het wettelijk minimumloon.  

De uniforme loonwaarde methodiek berekent de (verminderde) arbeidsproductiviteit van een werknemer op van de drie variabelen: tempo, kwaliteit en netto werktijd.
Contactgegevens


 • Afdeling

 • Directie Werk en Participatie
 • Contact team voor vragen

 • Algoritmen@amsterdam.nl
 • Contact e-mail

 • Algoritmen@amsterdam.nl
 • Contact telefoon

 • 14020


Gedetailleerde informatie over het systeem

Hier kunt u kennismaken met de door het systeem gebruikte informatie, de werkingslogica en het bestuur ervan op de gebieden die u interesseren.


Datasets Toon Meer Toon Minder

Belangrijke gegevensbronnen die worden gebruikt bij de ontwikkeling en het gebruik van het systeem, hun inhoud en gebruiksmethoden. De verschillende gegevensbronnen worden gescheiden door subkoppen.

Naam

Loonwaardemeting

Datasetbeschrijving

De loonwaardemeting bestaat uit een observatie van de werkplek en een gesprek tussen de loonwaardedeskundige, de werknemer en de werkgever. Voorafgaande aan het werkplekbezoek wordt er input gevraagd aan de werkgever en de werknemer middels een tweetal vragenlijsten (zie bijlage A Vragenlijst werkgever en B Vragenlijst werknemer). De vragen en de gegevens hebben betrekking op het takenpakket van de werknemer en maken een vergelijking met de normfunctie van reguliere werknemers. De normfunctie is een vergelijkbare functie uitgevoerd door een persoon zonder arbeidsbeperking. De normfunctie en/of de hoofdtaken worden altijd geënt op een binnen de branche of sector ‘gangbare’ reguliere functie. 

De data die wordt gebruikt in de rapportage is opgebouwd volgens de stappen van de uniforme loonwaardebepaling:

 • doel van de loonwaardemeting;
 • gegevens werknemer en werkgever, zoals naam, adres, woon-/vestigingsplaats, naam contactpersoon werkgever;
 • taak- en urenanalyse: een analyse van de taken die de werknemer heeft en het aantal uren dat deze in de betreffende functie kan werken;
 • normfunctie;
 • bepaling arbeidsprestatie en loonwaarde;

advies herbeoordeling loonwaarde.

Licentie

Licentie van leverancier Werkstap PTC
Operating

Persoonlijke gegevens

Bron

– Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) – Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Human oversight Toon Meer Toon Minder

Menselijk toezicht tijdens het gebruik van de dienst.

Het percentage loonwaarde vermindering wordt door de applicatie berekend maar wordt altijd gecontroleerd door de loonwaardedeskundige. Een verandering van het percentage is mogelijk als blijkt dat er nieuwe informatie is betreffende één van de drie variabelen (tempo, kwaliteit en netto werktijd).

Als er wijzigingen optreden in de omstandigheden van de werknemer die van invloed kunnen zijn op de loonwaarde, dan is de werkgever verplicht mee te werken aan een nieuw loonwaarde onderzoek. Het rapport en het resultaat van de meting wordt altijd besproken met de persoon in kwestie. Deze persoon moet voor verder gebruik van de loonwaardemeting altijd akkoord geven. Ook bestaat er de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen de meting.

Niveau van menselijke controle

human-in-the-loop
Gegevensverwerking Toon Meer Toon Minder

De operationele logica van de automatische gegevensverwerking en redenering uitgevoerd door het systeem en de gebruikte modellen.

Beschrijving van de systeemarchitectuur

De verwerking van de gegevens begint op het moment dat een professional van de gemeente Amsterdam een aanvraag plaatst voor het uitvoeren van een loonwaardemeting. De aanvraag start het proces van het uitvoeren van de loonwaardemeting en er wordt een loonwaardedeskundige aan gekoppeld. De loonwaardedeskundige maakt een afspraak met de werkgever voor de loonwaardemeting. Na bevestiging van de afspraak ontvangen zowel de werknemer als de werkgever informatie over de loonwaardebepaling en een vragenlijst. 

De loonwaardemeting wordt conform de uniforme loonwaarde methodiek uitgevoerd aan de hand van een gesprek met de werknemer en de werkgever en een observatie in de praktijk. De loonwaarde deskundige vermeldt tijdens de introductie expliciet dat de loonwaardemeting objectief wordt uitgevoerd op basis van feitelijke waarnemingen en bronnen. De loonwaardedeskundige toetst de uitspraken en aannames van werknemer en werkgever door feitelijke observaties tijdens de uitvoering van het werk en door het raadplegen van bronnen. Hiermee wordt voorkomen dat het proces of het advies wordt beïnvloed door de werknemer, werkgever of persoonlijke inzichten. 

Na de uitvoering van de loonwaardemeting worden de gegevens door de loonwaardedeskundige ingevoerd in de applicatie. Een loonwaardedeskundige voert gegevens over de drie variabelen tempo, kwaliteit en netto werktijd van de werknemer in de applicatie in (onderbouwing en berekening variabelen t.o.v. een reguliere werknemer) om het percentage (verminderde) loonwaarde te berekenen.

Het berekenen van het percentage (verminderde) loonwaarde wordt gezien als een algoritme. Het algoritme gebruikt de volgende formule (conform landelijke werkwijze): % tempo x % kwaliteit x % netto werktijd = % arbeidsproductiviteit.

De applicatie ondersteunt bij het doorlopen van de stappen van de uniforme loonwaarde bepaling, controleert of informatie is ingevuld en checkt of gegevens correct zijn ingevoerd. De loonwaardedeskundige zal in het advies een toelichting geven waarbij ook het ontwikkelperspectief en eventuele interventies worden beschreven. 

Zowel de werknemer als de werkgever krijgen inzage in het rapport. De zienswijzen van de werknemer en de werkgever worden separaat vermeld in het rapport. Pas na goedkeuring van de rapportage door de werknemer en de werkgever krijgt deze de status definitief. Nadat de loonwaardemeting is uitgevoerd wordt de opdrachtgever geïnformeerd.

 

Prestatie

Er wordt door de applicatie een percentage verminderde arbeidsproductiviteit t.o.v. een reguliere werknemer gegenereerd conform landelijke werkwijze. Daarnaast is er de mogelijkheid de duur van de loonwaardemeting te bepalen en eventueel adviezen te geven m.b.t. de begeleiding. 

Voor het bepalen van de loonwaardes wordt periodiek door een onafhankelijke partij Blik op Werk getoetst of er aan de landelijke werkwijze wordt voldaan. Bij twijfel over de meting kan onafhankelijk advies worden gevraagd bij een cliëntondersteuningsorganisatie (conform landelijke werkwijze).

Non-discriminatie Toon Meer Toon Minder

Promotie en realisatie van gelijkheid in het gebruik van de dienst.

Het percentage verminderde loonwaarde wordt met het algoritme geheel volgens de wettelijke regels berekend. Een handmatige berekening zal dezelfde uitkomst geven. Het enkele feit dat dit nu geautomatiseerd is, heeft op zichzelf voor de werknemer geen consequenties voor de arbeidsovereenkomst en het inkomen.

Het loonwaardepercentage kan worden gezien als een bijzonder persoonsgegeven, omdat het iets zegt over de inzetbaarheid van de desbetreffende persoon. Bij de loonwaardebepaling betreft het alleen de mate van beperking, niet de aard van de beperking.

Referenties Toon Meer Toon Minder

Rechtsgrondslag beschrijving

De loonwaardemeting maakt onderdeel uit van de uitvoering van de Participatiewet en het betreft een wettelijke taak. Sinds juli 2021 wordt er landelijk één uniforme methode gebruikt voor het bepalen van de loonwaarde van mensen met een arbeidsbeperking. Dit is ook het geval voor het opstellen van de rapportage. Het ministerie van SZW hecht veel belang aan de uniforme loonwaardebepaling en de uitvoering hiervan. De kwaliteitsborging en de uitvoering wordt continue gemonitord door de inspectie van het SZW en het onafhankelijke kwaliteitsinstituut Blik op Werk. Hierbij houdt Blik op Werk toezicht op de private ondernemingen die loonwaardebepalingen uitvoeren. Dit toezicht is gericht op monitoring van de uitvoering en eventueel blootleggen van verbeterpunten in het systeem. Zie DPIA voor de wettelijke basis. De leverancier van de applicatie PTC Werkstap is een landelijk erkende partner voor loonwaarde metingen en loonwaarde trainingen. PTC Werkstap is ISO27001 gecertificeerd en erkend door Blik op Werk. Met de leverancier van PTC werkstap is door de Gemeente Amsterdam een (verwerkers)overeenkomst afgesloten; deze maakt onderdeel uit van de verwerkersovereenkomst voor Basis/SVWI.

Adres privacybeleid

Risicobeheer Toon Meer Toon Minder

Risico's in verband met het systeem en het gebruik ervan en de beheersmethoden.

De medewerkers die de loonwaardebepaling uitvoeren zijn daarvoor gecertificeerde specialisten. De register loonwaarde deskundigen voeren uniforme loonwaardemetingen uit voor uitkeringsgerechtigden volgens een landelijke werkwijze. 

Er is bij het uitvoeren van de loonwaardemeting weinig tot geen impact op het individu, in dit geval de werknemer. De werknemer krijgt hetzelfde salaris, ongeacht de uitkomst van de loonwaarde meting. Een lager percentage loonwaarde betekent voor de werkgever dat deze meer loonkostensubsidie ontvangt, een hoger percentage loonwaarde heeft een lagere loonkostensubsidie tot gevolg. Om deze reden is het risico voor het individu laag.

Bij het uitvoeren van de loonwaardemeting spelen persoonlijke data en gevoelige data een rol. Gezien deze risicofactoren wordt er zeer zorgvuldig omgegaan met de gegevens en zijn er beveiligde verbindingen tussen de applicatie voor het bepalen van de loonwaarde en de gemeente Amsterdam. Ook is het aantal medewerkers die toegang hebben tot de applicatie en de daarbij behorende persoonlijke gegevens van de werknemer zoveel mogelijk beperkt.

 

Mitigatie

De gebruikersinformatie die in de applicatie wordt opgeslagen zijn de door de gebruikers ingevoerde gegevens. Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de gebruiker zelf en aan de aan hem gekoppelde begeleiders.

Vond u deze informatie nuttig?

Wilt u feedback geven? Uw feedback zal ons helpen onze algoritmen verder te ontwikkelen.

Met behulp van dit formulier kunt u feedback geven op dit systeem. Deel via dit formulier geen persoonlijke gegevens, zoals naam of emailadres. Als je een reactie op je feedback wilt ontvangen, stuur je feedback dan naar ons e-mailadres algoritmen@amsterdam.nl.

Dit formulier is niet bedoeld voor bezwaar of beroep tegen specifieke besluiten van de gemeente. Neem bij bezwaren contact met ons op via deze pagina.